Deklaracja dostępności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Lubieni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony BIP Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lubieni


Data publikacji strony internetowej: 22-03-2021r
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 22-03-2021r


STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Lubieni przeprowadził samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony – Test – European Internet Inclusion Initiative, z którego wynika, że strona internetowa http://zsplubienia.bip.brody.info.pl/   spełnia wymagania na dzień 2021-03-22 r. w 99,84%.


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
• Niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
• Niektóre dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi.
• Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-22


Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące, które nie korzystają z technologii asystujących:
• zmiana wielkości czcionki,
• zmiana kontrastu,
• podkreślanie i podświetlanie linków
• zdjęcia w skali szarości
• odwracanie kolorów
• na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka
• na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pan Sławomir Leśniewski – dyrektor szkoły: splubienia@tlen.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu  (41) 271-13-14. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA
Budynek: Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lubieni mieści się w miejscowości Lubienia, ul. Iłżecka 20, 27-230 Brody.


Do budynku prowadzi wejście: od ulicy Iłżeckiej.


Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.


W budynku nie ma windy. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko parter szkoły oraz sala gimnastyczna, przy której  posiadamy toaletę dostosowaną dla osób niepełnosprawnych ruchowo.


Przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.


Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


W budynku nie ma pętli indukcyjnych.


W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.


Osoby niesłyszące oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się (zwane dalej „osobami uprawnionymi”) mogą komunikować się ze szkołą,  przy wykorzystaniu nw. środków wspierających komunikowanie się: email: splubienia@tlen.pl,tel.:412711314   Osoby uprawnione – klienci Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lubieni w celu załatwienia sprawy w szkole mogą skorzystać z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika. Osoby uprawnione zobowiązane są zgłosić zamiar korzystania z usługi tłumacza języka migowego, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w szkole, kontaktując się z pracownikiem szkoły, za pomocą środków wspierających komunikowanie się, podając datę oraz godzinę wizyty w szkole oraz sposób przekazania informacji zwrotnej. Po otrzymaniu zgłoszenia szkoła zapewni pomoc tłumacza języka migowego w terminie wyznaczonym przez osobę uprawnioną. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia przekazana zostanie informacja o niemożliwości załatwienia sprawy w terminie wskazanym, z wyznaczeniem możliwego terminu realizacji świadczenia lub wskazaniem na inną formę jego realizacji.

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Zespół Szkolno Przedszkolny w Lubieni.
Data utworzenia:2021-03-19
Data publikacji:2021-03-19
Osoba sporządzająca dokument:Sławomir Leśniewski
Osoba wprowadzająca dokument:Sławomir Leśniewski
Liczba odwiedzin:2277

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2021-03-22 00:00:00Sławomir LeśniewskiUtworzenie i dodanie artykułuDeklaracja dostępności